Een stukje beluisteren?

Rije rije rije in een wagentje

Rije rije rije in een wagentje.
En als jeniet meer rijen kan dan draag ik je.
Rije rije rije in een wagentje.
En als je niet meer rijen kan dan draag ik je.